Положення про відділ освіти Тростянецької міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням 4 сесії 7 скликання

Тростянецької міської ради

від 30.01.2018 року № 268     

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти Тростянецької міської ради

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Відділ освіти Тростянецької міської ради (далі – відділ освіти) є самостійним відділом Тростянецької міської ради, який утворюється міською радою. Відділ освіти є підзвітним і підконтрольним Тростянецькій міській раді, і підпорядковується виконавчому комітету міської ради та міському голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольний Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.
 2. Відділ освіти є бюджетною неприбутковою установою, у своїй діяльності керується: Конституцією України, законами України, Указами і розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, наказами Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, рішеннями Тростянецької міської ради (далі – міська рада), її виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.
 3. Відділ освіти має повне найменування:

відділ освіти Тростянецької міської ради;

скорочене найменування: відділ освіти Тростянецької міської ради.

 1. Відділ освіти фінансується за рахунок коштів міського бюджету та субвенції з Державного бюджету, інших не заборонених законодавством надходжень. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу освіти та видатки на його утримання встановлюються міською радою за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України.

Структура відділу освіти складаються за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України та затверджуються Тростянецькою міською радою за поданням начальника відділу освіти.

Штатний розпис відділу освіти складається за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України та затверджуються виконавчим комітетом за поданням начальника відділу освіти.

Працівники відділу освіти є посадовими особами органу місцевого самоврядування.

 1. Відділ освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
 2. Положення про відділ освіти затверджується рішенням Тростянецької міської ради.
 3. Форма власності – комунальна.
 4. Відділ освіти є головним розпорядником бюджетних коштів за видатками, які визначені рішенням про міський бюджет на фінансування установ і закладів, міських програм і заходів. Фінансову діяльність відділ освіти, як головний розпорядник бюджетних коштів, здійснює відповідно до Бюджетного кодексу України.
 5. Майно, що є комунальною власністю міської ради і закріплене за відділом освіти, належить йому на праві оперативного управління. Відділ освіти володіє і користується цим майном відповідно до вимог чинного законодавства України.
 6. Отримані доходи (прибутки) або їх частини не можуть бути розподілені серед засновників (учасників), працівників відділу (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління й інших пов’язаних із ними осіб.
 7. Юридична адреса відділу освіти: 42600, Сумська область, Тростянецький район, місто Тростянець, вул. Вознесенська, 53в.

 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ ОСВІТИ

 1. Реалізація державної політики та політики міської ради в галузі освіти і виховання з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища, забезпечення якості освіти на території Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади (далі – ОТГ), забезпечення доступності дошкільної, початкової, загальної середньої, позашкільної освіти та професійно-технічної освіти.
 2. Аналіз стану освіти, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти на території Тростянецької ОТГ, удосконалення мережі закладів освіти (далі – заклади освіти) незалежно від типів форм власності, які знаходяться на території ОТГ згідно з освітніми потребами громадян.
 3. Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти відповідно до освітніх потреб особистості.
 4. Формування довіри суспільства до системи та закладів освіти, органів управління освітою.
 5. Постійне та послідовне підвищення якості освіти.
 6. Допомога закладам освіти та іншим суб’єктам освітньої діяльності Тростянецької ОТГ у підвищенні якості освіти.
 7. Здійснення навчально-методичного супроводу закладів освіти, що знаходяться в межах відповідної території і є власністю Тростянецької ОТГ, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази, координація діяльності цих закладів, а також закладів освіти інших форм власності.
 8. Сприяння розвитку самоврядування у закладах освіти.
 9. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у освітньому процесі закладів освіти.
 10. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників освітнього процесу в закладах освіти.
 11. Здійснення міжнародного співробітництва.
 12. Забезпечення відповідно до законодавства створення в закладі освіти безперешкодного становища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми проблемами.

 

ІІІ. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ ОСВІТИ

 (ВІДПОВІДНО ДО ПОКЛАДЕНИХ НА НЬОГО ЗАВДАНЬ ТА ДЕЛЕГОВАНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ)

 1. Відповідає за реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечує якість освіти на території Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади.
 2. Планує та забезпечує розвиток мережі закладів освіти, забезпечує рівні умови для розвитку закладів освіти усіх форм власності, готує проекти рішень міської ради та виконавчого комітету щодо створення, ліквідації чи реорганізації закладів освіти, які розташовані на території Тростянецького ОТГ.
 3. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради про утворення груп, класів у закладах освіти для дітей з особливими освітніми потребами, організує їх навчання та виховання у   закладах освіти.
 4. Вивчає потребу та створює умови для навчання за екстернатною формою.
 5. Вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, коледжів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо.
 6. Вживає заходів з виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками громади повної загальної середньої освіти.
 7. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в закладах освіти і установах освіти на території Тростянецької ОТГ.
 8. Контролює (у межах своїх повноважень) дотримання закладами освіти усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти, державних стандартів освіти.
 9. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.
 10. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин і надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних закладах освіти.
 11. Погоджує редакцію статутів закладів освіти комунальної та інших форм власності.
 12. Організація (в межах своєї компетенції) навчально-методичного забезпечення закладів освіти.
 13. Сприяє навчально-методичному забезпеченню закладів освіти  у межах своєї компетенції.
 14. Сприяє упровадженню навчальних планів і програм, затверджених Міністерством освіти і науки України, затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та погоджує річні плани роботи дошкільних та позашкільних закладів освіти, вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.
 15. Організовує роботу з обдарованими дітьми і проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнівської молоді.
 16. Вивчає, узагальнює і впроваджує передовий досвід роботи установ освіти Тростянецької ОТГ і організовує за участю профспілкових та інших громадських і наукових організацій роботу по педагогізації населення.
 17. Формує замовлення на отримання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, документів про освіту.
 18. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі закладів освіти.
 19. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування   закладів та установ освіти, що перебувають у комунальній власності.
 20. Контролює створення та аналізує використання у закладах освіти, що формуються за рахунок бюджетних коштів, а також залучення добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, підприємств, установ, організацій та з інших джерел для задоволення та покращення матеріально-побутових потреб учнів.
 21. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню  закладів освіти і введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо.
 22. Організовує підготовку закладів освіти до нового навчального року, до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень даних закладів.
 23. Здійснює заходи з дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в закладах освіти та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи.
 24. Співпрацює з Тростянецьким відділом поліції ГУНП в Сумській області, Тростянецьким районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та службою у справах дітей у запобіганні дитячої бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх.
 25. Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.
 26. Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в  закладах освіти.
 27. Координує роботу, пов’язану із здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації учнів.
 28. Здійснює забезпечення безкоштовного регулярного підвезення до місць навчання і на зворотному шляху учнів (вихованців), які проживають у сільській місцевості.
 29. Організовує харчування дітей у закладах освіти, додержання в них вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм.
 30. Спільно з закладами охорони здоров’я забезпечує щорічні медичні огляди учнів (вихованців), педагогічних працівників у закладах освіти.
 31. Прогнозує потребу у педагогічних працівниках і спеціалістах, співпрацює з педагогічними вищими навчальними закладами.
 32. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, уживає заходів щодо організації освітнього процесу.
 33. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
 34. Організовує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів закладів освіти  відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
 35. Розглядає питання та вносить в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти державними нагородами, впроваджує інші форми матеріального і морального стимулювання їх праці.
 36. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в місті і організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.
 37. Інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти на території Тростянецької міської об’єднаної територіальної громади.
 38. Взаємодіє з органами громадського самоврядування. Розглядає звернення, скарги, заяви громадян, уживає заходів по усуненню причин, що їх викликають, забезпечує виконання вимог законодавства України.
 39. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.
 40. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.
 41. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.
 42. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.
 43. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
 44. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).
 45. Забезпечує захист персональних даних.

 

ІV. ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ ОСВІТИ

Відділ світи має право:

 1. Скликати міські, у тому числі щороку серпневі конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників закладів  освіти з питань, що належать до його компетенції.
 2. Вносити на розгляд міської ради  пропозиції щодо фінансування  закладів  освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі Тростянецької міської ради.
 3. Створювати колегіальні органи при відділі освіти для забезпечення прозорості, публічності прийняття та виконання управлінських рішень, підзвітності закладів освіти з метою забезпечення надання ними якості освіти та освітньої діяльності, академічної доброчесності.
 4. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників закладів освіти, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.
 5. Представляти в установленому порядку інтереси відділу в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.
 6. Надавати в оренду фізичним та юридичним особам не експлуатоване майно та вільні площі закладів, які знаходяться на балансі відділу освіти.
 7. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).
 8. Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв’язки з закладами освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

 

V. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ ОСВІТИ

 1. Відділ освіти очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Тростянецьким міським головою одноосібно, відповідно до норм чинного законодавства.

Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу педагогічну освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи в галузі освіти,  на державній службі,  керівної роботи в закладах освіти не менш як 5 років та вільно володіти державною мовою.

 1. Начальник відділу освіти:

2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу освіти.

2.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

2.3. Діє від імені відділу освіти, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадами.

2.4. Планує роботу відділу освіти і аналізує стан її виконання.

2.5. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.

2.6. Затверджує положення про підрозділи і служби відділу освіти, функціональні обов’язки його працівників.

2.7. Затверджує посадові інструкції працівників відділу освіти, керівників закладів освіти та визначає ступінь їх відповідальності.

2.8. Погоджує штатні розписи закладів освіти.

2.9. Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціонуванням галузі.

2.10 Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

VІ. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ ОСВІТИ

ГОСПОДАРСЬКА І ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ ОСВІТИ

 1. Відділ освіти фінансується за рахунок коштів міського бюджету, які виділені на його утримання.
 2. Джерелами фінансування відділу освіти є:

– кошти міського бюджету;

– інші кошти, передані відділу освіти згідно з чинним законодавством.

 1. Майно, яке знаходиться на балансі відділу освіти є комунальною власністю Тростянецької міської ради та перебуває в оперативному управлінні відділу освіти.
 2. Розробляє план своєї діяльності відповідно до завдань та функцій, визначення нормативно-правовими актами, виходячи з необхідності досягнення конкретних результатів за рахунок бюджетних коштів.
 3. Розробляє на підставі плану діяльності проект кошторису та бюджетні запити їх місцевому фінансовому органу.
 4. Здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень бюджетних коштів.
 5. Здійснює процедуру закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів згідно з законодавством України.
 6. Головний розпорядник бюджетних коштів несе відповідальність за управління бюджетними асигнуваннями і здійснення контролю за виконанням процедур та вимог встановлених Бюджетним Кодексом України.

 

VIІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Припинення (ліквідація і реорганізація (злиття, розділ, перетворення)) відділу освіти здійснюється на підставі рішення Тростянецької міської ради або за рішенням суду відповідно до вимог чинного законодавства України.
 2. При реорганізації або ліквідації відділу освіти звільненим працівникам гарантується дотримання їх прав та інтересів згідно трудового законодавства України.
 3. У разі припинення відділу (в результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання чи перетворення) його активи передаються одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду чи зарахування до доходу міського бюджету.
 4. Зміни до Положення відділу освіти здійснюються окремими положеннями або викладанням у новій редакції Положення, та затверджується рішенням сесії міської ради, реєструється у встановленому законом порядку. Відмова в реєстрації Положення відділу освіти може бути оскаржена до суду в порядку встановленому чинним законодавством.