Положення про відділ освіти Тростянецької міської ради

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

рішенням 11 сесії 8 скликання

Тростянецької міської ради

від 21 січня 2022 року № 4 

міський голова  

_______________ Юрій БОВА

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ ОСВІТИ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(нова редакція)

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ освіти Тростянецької міської ради (далі – відділ освіти) є самостійним відділом Тростянецької міської ради, який утворюється міською радою. Відділ освіти є підзвітним і підконтрольним Тростянецькій міській раді, і підпорядковується виконавчому комітету міської ради та міському голові.

1.2 Відділ освіти є бюджетною неприбутковою установою, у своїй діяльності керується: Конституцією України, законами України, Указами і розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, наказами Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, рішеннями Тростянецької міської ради (далі – міська рада), її виконавчого комітету та розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.3.Структура та чисельність відділу освіти затверджується Тростянецькою міською радою.

1.4.Посадові інструкції працівників відділу освіти затверджуються
начальником відділу.

1.5. Відділ освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, відкриті рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із
зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

1.6. Повна назва: Відділ освіти Тростянецької міської ради.
Скорочена назва відділ освіти.

  1. МЕТА ВІДДІЛУ

2.1. Метою відділу освіти Тростянецької міської ради є
створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожної
людини через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної,
загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності,
безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору, забезпечення в межах, визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері освіти, збереження, створення конкурентоспроможного освітнього та мистецького середовища задля розвитку Тростянецької міської територіальної громади та надання населенню якісних освітніх послуг шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів Тростянецької міської територіальної громади.

  1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основними завданнями відділу освіти є:

3.1.  Реалізація державної політики  та політики міської ради в галузі освіти і виховання з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища, забезпечення якості освіти на території Тростянецької міської територіальної

громади (далі – МТГ), забезпечення доступності дошкільної, початкової, загальної середньої, позашкільної освіти та професійно-технічної освіти. 

3.2. Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування свідомої громадянської позиції підростаючого покоління, гармонійно розвиненої,
соціально активної, творчої особистості.

3.3. Створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права людини на здобуття дошкільної, повної загальної середньої,
позашкільної освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її
індивідуальних здібностей та можливостей.

3.4. Забезпечення розвитку освітнього (інтелектуального), творчого
(мистецького), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням
національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей громади та забезпечення рівного доступу до освіти
дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації навчання у
закладах загальної середньої освіти у класах за інклюзивною формою.

3.5. Створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист молоді, дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних та інших працівників закладів та установ освіти.

3.6. На правах уповноваженої особи здійснює управління закладами освіти, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому

підпорядкуванні в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цих закладів, організовує їх матеріально-фінансове, кадрове і науково-методичне забезпечення.

3.7. Аналіз стану освіти в громаді, прогнозування та розроблення програми розвитку освіти та організація виконання зазначених програм.

3.8. Відстеження за дотриманням законодавства з питань освіти,
виконання державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної,
загальної середньої, позашкільної освіти всіма закладами освіти,
розташованими на території громади, незалежно від форм власності.

3.9. Забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм
позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді.

3.10. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності в освітньому процесі закладів освіти громади.

3.11. Організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед
дітей та учнівської молоді, залучення їх до занять фізичною культурою та
спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.

3.12. Сприяння розвитку самоврядування у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти.

3.13. Створення у межах своїх повноважень умов для забезпечення
соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників
освітнього процесу та працівників закладів освіти Тростянецької міської територіальної громади.

3.14.Сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної
спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту.

  1. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

Відділ освіти відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Здійснює керівництво закладами освіти, що є комунальною власністю та належать до сфери управління органів місцевого самоврядування.

4.2. Сприяє розвитку та оптимізації мережі закладів освіти, вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації чи ліквідації відповідно до соціально-економічних і освітніх потреб.

4.3. У разі ліквідації у встановленому законодавством порядку
підпорядкованого закладу освіти вживає заходів щодо влаштування учнів
(вихованців) до інших закладів освіти.

4.4. Аналізує стан освіти в громаді, прогнозує розвиток загальної
середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі
відповідних закладів освіти незалежно від типів і форм власності згідно з
освітніми потребами громадян.

4.5. Здійснює координацію дій педагогічних, виробничих колективів, громадськості з питань навчання і виховання дітей.

4.6 Веде облік дітей дошкільного та шкільного віку.

4.7. Контролює закріплення територій обслуговування за закладами
дошкільної, загальної середньої освіти та організацію обліку дітей і підлітків віком від 2 до 18 років й обліку руху учнів у закладах загальної середньої
освіти.

4.8. Контролює дотримання законодавства в галузі освіти Державного стандарту початкової освіти, базової і повної загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними закладами освіти усіх типів і форм власності, розташованими на території громади.

4.9. Забезпечує охоплення навчанням всіх дітей шкільного віку та
здійснює контроль за виконанням вимоги щодо отримання ними повної
загальної середньої освіти.

4.10. Вивчає потреби та створює умови для отримання освіти дітьми з
особливими освітніми потребами шляхом відкриття класів з інклюзивною
формою навчання.

4.11. Вивчає потреби та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною, заочною формою навчання при закладах загальної середньої освіти та створення умов відповідно до запитів для
прискореного отримання повної загальної середньої освіти, навчання за
дистанційною формою, складання іспитів екстерном.

4.12. Здійснює заходи для забезпечення громади закладами освіти
належного рівня дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти,
організації їхнього навчально-методичного та інформаційного забезпечення.

4.13. Організовує забезпечення потреби учнів закладів базової та повної загальної середньої освіти у допрофільній підготовці та профільному навчанні на базі закладів загальної середньої освіти.

4.14. Проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організацію проведення олімпіад, змагань, конкурсів,
виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів з

підвищення культурно-освітнього розвитку дітей і молоді.

4.15. Співпрацює з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ, службою у справах дітей та сім’ї у запобіганні дитячій бездоглядності та
попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх.

4.16. Координує в межах своїх повноважень здійснення заходів,
спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку, дозвілля дітей та
молоді, здійснює координацію діяльності і контроль за організацією виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон.

4.17. Сприяє організації безоплатного регулярного підвезення до місць навчання і у зворотному напрямі учнів (вихованців), які проживають на
території громади.

4.18. Здійснює спільно з органами охорони здоров’я загальний контроль за охороною здоров’я дітей, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників освітнього процесу, проведенням заходів щодо утвердження
здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі,
інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню
соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді.

4.19. Забезпечує організацію харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти громади.

4.20. Прогнозує потреби громади у педагогічних працівниках,  і спеціалістах, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників, аналізує стан підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів закладів освіти.

4.21. Проводить атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів закладів освіти комунальної форми власності, веде облік і складає звіти з цих питань у межах компетенції.

4.22. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних
працівників.

4.23. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо
заохочення та нагородження працівників освіти.

4.24. Організовує підготовку закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти до нового навчального року. Сприяє підготовці до роботи в осінньо-зимовий період закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти.

4.25. Координує роботу щодо формування закладами освіти замовлення на відбір підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури.

4.26. Формує замовлення на виготовлення документів про освіту та
забезпечує ними заклади освіти.

4.27. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

4.28. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань
цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони
праці.

4.29. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та
використання архівних документів, що належать відділу освіти.

4.30. Забезпечує захист персональних даних.

4.31. Забезпечує право на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ освіти Тростянецької міської ради.

4.32. Забезпечує у закладах освіти організацію роботи з фізичного та

військово-патріотичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної

роботи.

4.33. Розробляє і подає на розгляд сесії міської ради пропозиції до
проєктів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання
програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти.

4.34.Здійснює контроль за дотриманням організаціями
фізкультурно-спортивної спрямованості законодавства з питань освіти.

4.35. Вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури та спорту, організовує підвищення їх кваліфікації.

4.36. Сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для

соціальної підтримки освіти, розвитку фізичної культури та спорту.

4.37. Організовує роботу щодо забезпечення соціального захисту,
охорони життя, здоров’я та захисту прав працівників закладів дошкільної,
загальної середньої, позашкільної освіти та інших працівників.

4.38. Погоджує штатні розписи підпорядкованих закладів дошкільної,
загальної середньої, позашкільної освіти.

4.39. Вивчає соціально-економічні та освітні потреби та вносить
пропозиції при наявності необхідної матеріально-технічної, методичної бази, педагогічних кадрів щодо створення міжшкільних об’єднань, майстерень.

4.40. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції
України та актів законодавства щодо функціонування української мови як
державної, надання можливостей навчатись у школах рідною мовою чи вивчати рідну мову в закладах освіти.

4.41. Сприяє задоволенню освітніх запитів національних меншин, які
проживають на території громади.

4.42. Впроваджує в практику рекомендовані Міністерством освіти і науки України навчальні плани і програми, аналізує та погоджує робочі освітні плани закладів загальної середньої освіти; вносить пропозиції щодо запровадження експериментальних освітніх планів і програм.

4.43. Здійснює контроль за дотриманням закладами освіти Державних
стандартів щодо змісту, рівня і обсягу наданих освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

4.44. Впроваджує в практику роботи закладів загальної середньої освіти освітні та наукові програми відродження та розвитку культури і традицій
українського народу та національних меншин України, виховання патріотизму.

4.45. Координує роботу щодо здійснення у закладах загальної середньої освіти професійної орієнтації учнів.

4.46. Забезпечує функціонування психологічної служби в закладах освіти громади.

4.47.Сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

4.48. Сприяє наданню працівникам закладів освіти пільг, передбачених законодавством, реалізує заходи щодо соціального захисту.

4.49. Забезпечує контроль за дотриманням правил техніки безпеки,
протипожежної безпеки і санітарного режиму в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи.

4.50. Готує проєкти рішень про закріплення закладами за дошкільної,
загальної середньої освіти території обов’язкового обслуговування населення.

4.51. Розробляє порядок про дослідження діяльності закладів освіти, що належать до сфери управління відділу освіти та здійснює моніторинг їх діяльності.

4.52. Здійснює поточне і перспективне планування проведення моніторингу з визначенням періодичності та черговості форм досліджень.

4.53. Готує та подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в громаді, організовує з цією метою збирання та

опрацювання інформації, формування бази даних.

4.54. Проводить експертну оцінку статутів закладів освіти комунальної форми власності, їх підготовку для реєстрації.

4.55. Здійснює інформування населення про стан та перспективи розвитку освіти, в громаді (не рідше ніж один раз на рік).

4.56. Здійснює в межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів з питань освітньої політики, позашкільної освіти, виховної роботи в громаді, використанням фінансових та матеріальних ресурсів.

4.57. Готує пропозиції до проєктів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення становища освіти, дітей і молоді, їх відпочинку та дозвілля, забезпечує виконання програм.

4.58. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Тростянецької міської територіальної громади .

4.59. Здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції в освіті.

4.60. Забезпечує розгляд звернень громадян із питань, що належать до
його компетенції, у разі потреби вживає заходи щодо усунення причин, які
зумовили їх появу.

4.61. Забезпечує здійснення міжнародного співробітництва.

4.62. Готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому
порядку на розгляд міської ради.

4.63. Забезпечує в межах своїх повноважень розроблення і здійснення
заходів, спрямованих на розв’язання проблем освіти.

4.64. Вживає в межах своїх повноважень заходів до утвердження
здорового способу життя в освітньому середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей.

4.65. Організовує проведення серед населення громади інформаційної, роз’яснювальної та пропагандистської роботи, зокрема через друковані засоби масової інформації, з питань, що належать до компетенції відділу освіти.

4.66. Виконує інші функції відповідно до покладених завдань на відділ освіти.

  1. ПРАВА ВІДДІЛУ

5.1. Залучати до розроблення місцевих програм розвитку освіти,
 щодо розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників, спортсменів і спеціалістів.

5.2. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів освіти, всіх типів і форм власності відповідно до чинного законодавства України.

5.3. Проводити в установленому порядку наради, семінари, круглі столи та конференції з питань, що належать до його компетенції.

5.4. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих
питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів міської ради,
підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками),
представників громадських об’єднань (за згодою).

5.5. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення

роботи міської ради у галузі освіти.

5.6. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами
органу місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

5.7. Скликати щороку конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради, круглі столи керівників закладів освіти з питань, що належать до його компетенції.

5.8. Вносити  міському голові пропозиції щодо фінансування закладів освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі громади.

5.9. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів
керівників закладів освіти, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.

5.10. Вносити до органу місцевого самоврядування пропозиції щодо
фінансування закладів та установ освіти. Брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі громади.

5.11. Вносити в установленому порядку пропозиції до Тростянецької міської ради щодо удосконалення роботи у галузі освіти.

5.12. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво,
налагоджувати прямі зв’язки із закладами освіти, науковими установами
зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

5.13. Взаємодіяти у процесі виконання покладених на нього завдань з
іншими підрозділами Тростянецької міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на відповідній
території, одержувати від них в установленому порядку інформацію,
документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання
покладених на нього завдань.

  1. СТРУКТУРА

6.1. Штатний розпис відділу освіти затверджується у межах граничної
чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених рішенням
міської ради.

6.2 Спеціалісти відділу освіти – посадові особи місцевого самоврядування, відповідно до вимог чинного законодавства України призначаються на посаду за результатами конкурсу, який проводиться Тростянецькою міською радою.

6.3 Конкурсна комісія рекомендує начальнику відділу освіти прийняти кандидата на посаду спеціаліста, який за результатами конкурсу визнаний переможцем.

6.4 Наказ про призначення спеціаліста на посаду видає начальник відділу освіти та здійснює інші дії, передбачені чинним законодавством України.

6.5 Звільнення з посади спеціаліста здійснюється на підставі наказу начальника відділу освіти.

6.6. Працівники відділу освіти, які не є посадовими особами місцевого
самоврядування, призначаються та звільняються з посади наказом начальника відділу освіти.

6.7. При відділі освіти можуть створюватися ради керівників навчальних закладів, інші громадські ради, комісії з числа учасників освітнього процесу,  а також представників громадськості.

6.8. При відділі освіти може створюватися колегія. Склад колегії затверджується міським головою за поданням начальника відділу освіти або начальником відділу освіти особисто.

6.9. Для забезпечення виконання своїх функцій при відділі освіти можуть створюватися інші структурні підрозділи відповідно до діючого законодавства.

  1. КЕРІВНИЦТВО

7.1. Відділ освіти очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою на конкурсній основі за контрактом.

7.2. Начальник відділу освіти:

7.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу освіти.

7.2.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень,
дотримання трудової дисципліни.

7.2.3. Діє без доручення від імені відділу освіти, представляє його інтереси в установах та організаціях, правоохоронних органах, судах, а також у відносинах з юридичними особами та громадами.

7.2.4. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.

7.2.5. Затверджує посадові інструкції працівників відділу освіти та визначає ступінь їх відповідальності.

7.2.6. Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціонуванням галузей освіти.

7.2.7. Застосовує заохочення, притягує до дисциплінарної відповідальності працівників відділу освіти, призначає на посаду та звільняє з посади працівників в порядку, згідно вимог чинного трудового законодавства.

7.2.8. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях міської ради, її виконавчого комітету питань, що належать до компетенції відділу, розробляє проєкти відповідних рішень виконавчого комітету та міської ради.

7.2.9. Спрямовує і координує діяльність підпорядкованих закладів
освіти.

7.2.10. Подає на затвердження міському голові проєкти кошторису та штатного розпису відділу освіти в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

7.2.11. Розпоряджається коштами у межах затвердженого міським
головою кошторису.

7.2.12. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу освіти.

7.2.13. Забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього
трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

7.2.14. Забезпечує в межах своїх повноважень збереження інформації з обмеженим доступом.

7.2.15. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

7.3. Працівники відділу освіти діють в межах повноважень, визначених
посадовими інструкціями, що затверджуються начальником відділу.

  1. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

8.1. Відділ освіти фінансується за рахунок коштів бюджету Тростянецької міської територіальної громади, які виділені на його утримання.

8.2. Джерелами фінансування відділу освіти є: кошти бюджету громади;
інші кошти, передані згідно з чинним законодавством.

8.3. Майно, яке знаходиться на балансі відділу освіти, є комунальною власністю Тростянецької міської територіальної громади та перебуває в оперативному управлінні відділу освіти.

8.4. Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності відділу освіти проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

  1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Ліквідація і реорганізація відділу освіти здійснюється за рішенням Тростянецької міської ради у встановленому законом порядку.

9.2. Зміни і доповнення до цього положення вносяться рішенням Тростянецької міської ради.